Tin tức

Chính sách ưu đãi đầu tư tại KCN Tân Đức

Tỉnh Long An áp dụng mức ưu đãi 17% Thuế TNDN áp dụng trong thời hạn 10 năm đối với các dự án thực hiện tại các địa bàn kinh tế khó khăn của tỉnh Long An, bao gồm Thị xã Kiến Tường; các huyện Tân Thạnh, Đức Hòa, Thạnh Hóa.

Thuế TNDN ưu đãi 10% áp dụng trong thời hạn 15 năm đối với các dự án thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và Khu Kinh tế Cửa khẩu tỉnh Long An.

Nhà Đầu tư Tham khảo Luật Đầu tư Việt Nam năm 2020, số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

I. Ưu đãi khi đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Long An
a. Miễn thuế 02 năm, giảm 50% thuế xuất trong 04 năm khi đầu tư vào khu công nghiệp (áp dụng cho tất cả các KCN) trên địa bàn tỉnh Long An.

b. Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo khi thực hiện dự án đầu tư mới thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

c. Các ưu đãi khác: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021.

II. Ưu đãi khi đầu tư vào Khu kinh tế tỉnh Long An

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% áp dụng trong 15 năm, sau đó áp dụng thuế suất 20%; Miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

b. Thuế xuất nhập khẩu
Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021.

c. Tiền thuê đất của Nhà nước
+ Miễn tiền thuê đất 11 năm sau 03 năm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.
+ Miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
+ Miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.