Tin tức

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép Môi trường cho dự án Đầu tư sản xuất, kinh doanh tại KCN Tân Đức Giai đoạn 1 và 2 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ngày 10/4/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định ban hành Giấy phép Môi trường số 121/GPMT-BTNMT và số 123/GPMT-BTNMT, quyết định cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với KCN Tân Đức GĐ1 (diện tích 275,3384 ha) và KCN Tân Đức GĐ2 (diện tích 270,3536 ha), thuộc dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Giấy phép nêu rõ thông tin, các ngành nghề được phép đầu tư vào KCN Tân Đức; Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức đối với dự án.

Trước đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức đã được Bộ TN và MT phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 1341/QĐ-BTNMT ngày 16/6/2005 cho KCN giai đoạn 1 và Quyết định số 454/QĐ-BTNMT cho KCN Giai đoạn 2. Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Công ty Tân Đức đã hoàn thiện hồ sơ cấp phép môi trường theo quy định.

Đối với KCN Tân Đức Giai đoạn 1 và 2 được cấp Giấy phép môi trường đã bảo đảm các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của KCN: Có công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu; kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; trang thiết bị, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, quan trắc môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại…

Giấy phép có thời hạn 07 năm (từ 9/4/2024 – 8/4/2031).

Phụ lục của Giấy phép cũng nêu rõ những nội dung về cấp phép xả nước thải, khí thải, chất thải, tiếng ồn, độ rung… và các yêu cầu bảo vệ môi trường kèm theo.

Giấy phép môi trường được cấp cho KCN Tân Đức theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết và đầy đủ cho nhà đầu tư khi sản xuất kinh doanh tại KCN, giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường xung quanh, góp phần bảo vệ môi trường bền vững, đồng thời tăng cường uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp, hạn chế rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.


Công ty TADICO