Tin tức

Long An liên tục kêu gọi đầu tư cho các khu đô thị nghìn tỷ

Trong thời gian qua, địa phương này liên tục ráo riết tìm nhà đầu tư cho hàng loạt dự án, khu đô thị với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí có dự án gần 4 tỷ USD.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép Môi trường cho dự án Đầu tư sản xuất, kinh doanh tại KCN Tân Đức Giai đoạn 1 và 2 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ngày 10/4/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định ban hành Giấy phép Môi trường số 121/GPMT-BTNMT và số 123/GPMT-BTNMT, quyết định cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với KCN Tân Đức GĐ1 (diện tích 275,3384 ha) và KCN Tân Đức GĐ2 (diện tích 270,3536 ha), thuộc dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐANG ĐẦU TƯ TẠI KCN TÂN ĐỨC

Danh sách khách hàng đang đầu tư tại KCN Tân Đức được cập nhật theo các đường.

Chính sách ưu đãi đầu tư tại KCN Tân Đức

Tỉnh Long An áp dụng mức ưu đãi 17% Thuế TNDN áp dụng trong thời hạn 10 năm đối với các dự án thực hiện tại các địa bàn kinh tế khó khăn của tỉnh Long An, bao gồm Thị xã Kiến Tường; các huyện Tân Thạnh, Đức Hòa, Thạnh Hóa.